GDPR Súhlas dotknutej osoby

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti Ci estate, s.r.o. so sídlom Levočská 866/10,
058 01 Poprad, IČO: 53616511 (ďalej len ako „spoločnosť“) súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov v rozsahu mojej e-mailovej adresy a môjho telefónneho čísla za účelom
zasielania všetkých informácií vrátane marketingových ponúk ohľadom aktuálnych produktov
a služieb spoločnosti prostredníctvom e-mailu, telefonického hovoru, SMS správ, správ
zasielaných prostredníctvom aplikácií využívajúcich telefónne čísla, ktorý som uviedol/
uviedla. Tento súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov od udelenia súhlasu. Zároveň beriem na
vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať odregistrovaním sa z odberu noviniek
a ponúk (odkaz na možnosť odregistrovania sa bude súčasťou každého e-mailu, ktorého
obsahom bude zaslaná marketingová ponuka). Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním. (pozn. e-mailový kontakt sa považuje za osobný údaj iba v prípade, ak nie je
všeobecný, a teda je možné na jeho základe identifikovať konkrétnu osobu).


Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na https://ciestate.eu/privacy/


Poučenie o právach dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„Nariadenie“)

I. Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)


Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu
dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13
nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:


I. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno : Ci estate, s.r.o.
Sídlo : Levočská 866/10, 05801 Poprad
IČO : 53616511
Zápis : v Obch. registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka
41786/P Tel. : +421 905961387 E-mail : info@ciestate.eu


II. Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:
• uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do
ponuky realitnej kancelárie, Dohody o rezervácii nehnuteľností, vypracovanie
Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, plnomocenstva, poučenia a súhlasu
spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo
prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z
uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich
zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej
plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie
pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy - právnym základom na
spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia,
t.j. plnenie príslušnej zmluvy,
• vypracovanie Záznamu o vykonaní obhliadky nehnuteľnosti- právnym základom pre
spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je
riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať
v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom
bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou
spoločnosťou,
• spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné
portály t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe,
pričom v príslušných realitných softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu
jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby
ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám - právnym
základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm.
a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby,
• vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia
služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a
faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie
čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
• evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty
doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv,
účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa -
právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie
čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných
predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie
informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke
nehnuteľností a pod. - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel
je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby.


III. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených
účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp.
vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a
účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov
po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu
uchovávame po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné
údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete
spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov,
prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať;


IV. Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia
zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou
náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti vy sme Vám nemohli
sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám
Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani
poskytovaniu realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna
ako keby ste nám ich poskytli;


V. Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej
poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä
záujemcovia o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia, notári, znalci a
odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, banky,
poisťovne, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za
účelom inzercie a tiež prevádzkovatelia internetových realitných portálov, a to v rozsahu,
ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k
poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok
dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne
záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť,


VI. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo
kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený,
t.j. písomne.


II. Ďalšie práva dotknutej osoby


I. Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak
je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce
informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.
Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie
poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o
poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.


II. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby
sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše
osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.
Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú
úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám
poskytli.


III. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)
Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu
po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na
účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov
podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše
právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad,
môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej
žiadosti vyhovieť.


IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)
V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať
Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak
len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak
namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo
spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných
údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich
osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať,
avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.


V. Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)
Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať,
aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných
podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.
Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe
súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.


VI. Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia)
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom
záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo
namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.
V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod
na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich
osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely
ďalej spracúvať.


VII. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania (čl. 22 nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému
rozhodovaniu ani profilovaniu.


VIII. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona;
čl. 77 a 79 nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s
nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12,
820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému
príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce
alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať
a. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu
alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov
porušené,
d. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy
tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie
dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala
dotknutá osoba.
Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.
Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu
na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne
príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich
osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v
nariadení.
Tento dokument nadobúda účinnosť 02.03.2021

Vyberte si svoje nové bývanie

Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o predpredaji.
Odoslaním formulára dochádza k poskytnutiu osobných údajov dotknutou osobou prevádzkovateľovi, a to v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú chránené a spracúvané v súlade so zásadami / pravidlami uvedenými v dokumente Ochrana osobných údajov.
Copyright © 2021. Sokolka Zvolen.
Vytvorila BigWay.sk
crossmenu